Algemene voorwaarden

Deze webshop is onderdeel van Plaagdierprobleem.nl BV. Hieronder treft u onze algemene voorwaarden aan.

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering, huur/verhuur en/of verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgevers.
1.2 Afwijkende voorwaarden en bedingingen, alsmede eventuele algemene voorwaarden van de kant van de opdrachtgever, worden alleen geaccepteerd indien deze door Plaagdierprobleem.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Indien door omstandigheden een of meerdere van de hierna genoemde voorwaarden nietig wordt verklaard, zullen overige voorwaarden in stand blijven.
1.4 Wanneer er bij uitvoering van de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van derden, zullen deze voorwaarden op hen van toepassing zijn.

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvrager door de opdrachtgever verstrekte gegevens en gelden voor een termijn van maximaal drie maanden, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien de opdrachtgever van een aanbieding gebruik wenst te maken, is deze voor Plaagdierprobleem.nl pas bindend, indien door Plaagdierprobleem.nl een getekend exemplaar van de aanbieding retour is ontvangen, dan wel deze door Plaagdierprobleem.nl schriftelijk is bevestigd.
2.3 Eventuele afwijkingen van een aanbieding binden Plaagdierprobleem.nl pas als deze door Plaagdierprobleem.nl schriftelijk is bevestigd.
2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van onderzoek i.v.m. het uitbrengen van offertes voor rekening van de opdrachtgever.
2.5 Jaarlijks zal indexering van de overeengekomen contractprijs plaatsvinden aan de hand van het C.B.S.-prijsindexcijfer voor het gezinsconsumptie werknemersgezinnen, of conform de eventueel enig kalenderjaar van toepassing zijnde prijzen en beschikkingen goederen c.q. diensten. Voor de eerste maal met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar enz. In het geval van overheidsheffingen, waaronder omzetbelasting, worden verhoogd, kunnen Plaagdierprobleem.nl die verhoging met onmiddellijke ingang doorberekenen.
2.6 Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en exclusief emballage, die eventueel apart en tegen kostprijs worden berekend.
2.7 Plaagdierprobleem.nl heeft steeds het recht af te wijken van de inhoud van de door Plaagdierprobleem.nl verstrekte catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten, contracten e.d., totdat een en ander uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.
2.8 De in artikel 2.7 genoemde informatiebronnen blijven te allen tijde eigendom van Plaagdierprobleem.nl en mogen niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Plaagdierprobleem.nl. Bij het niet naleven van 2.8, kan er een nader te bepalen boete in rekening worden gebracht met een maximum van € 1500,- per dag.

Huur & Verhuur

3.1 Een door Plaagdierprobleem.nl afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door Plaagdierprobleem.nl is terugontvangen.
3.2 De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade tengevolge van demontage, komen voor rekening van de opdrachtgever.
3.3 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig zijn bestemming. De opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde te behandelen volgens de bedieningsinstructies.
3.4 De opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en aldus na afloop van de huur weer op te leveren, een en ander behoudens normale slijtage, zulks ter onzer beoordeling.
3.5 De kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.6 Eventuele storingen dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld aan onze service afdeling. Een storing wordt door Plaagdierprobleem.nl ter plaatse gerepareerd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van een gebrek in gehuurde zelf.
3.7 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstand doen van het gehuurde, zowel om baat als om niet, ten behoeve van derden, is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden.
3.8 Door Plaagdierprobleem.nl wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
3.9 De opdrachtgever dient Plaagdierprobleem.nl onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder op de hoogte de brengen van de met Plaagdierprobleem.nl bestaande huurovereenkomst(en).
3.10 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat, dient de opdrachtgever Plaagdierprobleem.nl daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan Plaagdierprobleem.nl te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

Facturering & betaling

4.1 Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
4.2 Plaagdierprobleem.nl is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is schuldvergelijking op geen enkele wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk te worden verrekend met de factuur, waarop zij betrekking hebben.
4.4 Bij overschrijding van het betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of soortgelijke akte is vereist. In dat geval is Plaagdierprobleem.nl gerechtigd een rente te berekenen gelijk aan het geldende wettelijke percentage over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Als voorschot hierop wordt er een bedrag onderaan de factuur vermeld, zijnde kredietbeperking.
4.5 Alle kosten, vallende op de inning van der vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, deze laatste ten bedrage van minimaal 15% van de achterstallige vordering, alsmede de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

Extra kosten, meer-& minderwerk

5.1 Kosten, welke ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden hem in rekening gebracht.
5.2 Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde van de werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
5.3 Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
5.4 Indien na het totstandkomen van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Plaagdierprobleem.nl het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden, geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid van de uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Plaagdierprobleem.nl bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten.
5.5 De in artikel 5.4 genoemde regeling laat onze bevoegdheid, om ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverlet.

Levering & uitvoering

6.1 Alle leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Het transportrisico blijft steeds voor de rekening van de opdrachtgever.
6.3 De werkzaamheden zullen overeenkomstig de opdrachtbevestiging, of indien van toepassing, overeenkomstig de offerte, worden uitgevoerd. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag t/m vrijdag. Van bovenstaande volzin wordt slechts afgeweken indien zulks naar oordeel van de opdrachtgever en aannemer gezamenlijk noodzakelijk is.
6.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat Plaagdierprobleem.nl uitvoerend personeel de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, etc. Wanneer door toedoen van de opdrachtgever wachttijd ontstaat heeft Plaagdierprobleem.nl het recht de betreffende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
6.5 Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
6.6 De opdrachtgever is verplicht, indien nodig, alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
6.7 Voor het milieuvriendelijk afvoeren en verwerken van gebruikte werkzame stoffen is Plaagdierprobleem.nl gerechtigd om een milieutoeslag door te berekenen aan de opdrachtgever.
6.8 Hoewel steeds zal worden getracht een opgegeven leveringstermijn te handhaven, gelden deze altijd bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op)levering kan Plaagdierprobleem.nl nooit aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade.
6.9 Na levering blijven alle goederen eigendom van Plaagdierprobleem.nl, tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6.10 Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 12 maanden en zal slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Garantie

7.1 Op de door Plaagdierprobleem.nl geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.
7.2 Garantie is alleen van toepassing op de door Plaagdierprobleem.nl uitgevoerde werkzaamheden, wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen.
7.3 Garantie bestaat daarin, dat Plaagdierprobleem.nl die gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voor zover wordt aangetoond dat zij tijdens de hierboven genoemde termijn aan het licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.
7.4 Het nakomen van de garantieverplichtingen door Plaagdierprobleem.nl geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Alle garantieverplichtingen vervallen indien:
er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;
het geleverde niet goed is onderhouden;
het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt, alles te onzer beoordeling.

Reclames

8.1 Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Indien door Plaagdierprobleem.nl geleverde goederen zijn verbruikt vervalt het recht op reclame.
8.3 Zolang op een reclamering door Plaagdierprobleem.nl nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.
8.4 Retourzendingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden niet door Plaagdierprobleem.nl geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Overmacht

9.1 Bij overmacht heeft Plaagdierprobleem.nl ter keuze het recht om, hetzij de termijn van de aflevering van de goederen met de duur van de overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Plaagdierprobleem.nl in welke vorm dan ook zijn gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Annulering en opzegging

10.1 Bij annulering van een overeenkomst, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Plaagdierprobleem.nl gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
10.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of verhuur van goederen kunnen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 3 maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.3 Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Plaagdierprobleem.nl overdragen aan een derde.
10.4 Bij beëindiging van de serviceovereenkomst zal de wederpartij gehouden zijn demontage- en ophaalkosten aan Plaagdierprobleem.nl.nl B.V.

Ontbinding, wijziging

11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor hem uit enige met Plaagdierprobleem.nl gesloten overeenkomst voorvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling of soortgelijke akte zal zijn vereist. Plaagdierprobleem.nl is alsdan gerechtigd de tussen Plaagdierprobleem.nl en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestatie van opdrachtgever, daaronder begrepen de door Plaagdierprobleem.nl gederfde winst.
11.2 Plaagdierprobleem.nl behoudt zich het recht voor, wijzigingen te kunnen aanbrengen in de planning voor levering van producten en of diensten, wanneer Plaagdierprobleem.nl door omstandigheden hiertoe genoodzaakt is.

Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens beroep op garantie is Plaagdierprobleem.nl jegens opdrachtgever en/of derden op generlei wijze aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) gebreken in of aan verkochte of gehuurde goederen.
12.2 Plaagdierprobleem.nl is niet aansprakelijk voor schade die bij, of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Plaagdierprobleem.nl. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.
12.3 Evenmin is Plaagdierprobleem.nl aansprakelijk voor schade ten gevolge van door Plaagdierprobleem.nl uitgevoerde werkzaamheden of door of ten gevolge van de daarbij gebruikte materialen en/of preparaten.
12.4 Plaagdierprobleem.nl is derhalve nooit verplicht tot vergoeding van economische schade en/of schade aan leven of eigendommen e.d., door welke oorzaak ook, bij de opdrachtgever en/of derden ontstaan door verkocht of verhuurde goederen en/of door Plaagdierprobleem.nl verrichte werkzaamheden
12.5 Plaagdierprobleem.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor fouten van haar personeel.
12.6 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging, Is Plaagdierprobleem.nl op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van haar personeel.

Toepasselijk recht

13.1 Op alle door Plaagdierprobleem.nl gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Alle uit door Plaagdierprobleem.nl afgesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van bevoegde rechter te Breda.